دفتر امور شهري و شوراها
شهرستان سروستان
شهر سروستان
شهردار : محمدحسين هادي پور
درجه شهرداري : 6
سال تاسيس : 1333
جمعيت براساس سرشماري سال 1390 : 19116 نفر
تلفن : 5222738
فاكس : 5224949
پيش شماره : 0712
سربرگ