دفتر امور شهري و شوراها
شهرستان پاسارگاد
شهر سعادتشهر
شهردار : محمد سكوت جهرمي
درجه شهرداري : 6
سال تاسيس : 1341
جمعيت براساس سرشماري سال 1390 : 16876 نفر
تلفن : 7222222 - 7222112
فاكس : 7223888
پيش شماره : 0729
سربرگ