دفتر امور شهري و شوراها
شهرستان خرامه
شهر سلطان شهر 
شهردار : امين اله عوض پور كشكولي
درجه :
سال تاسيس :
جمعيت براساس سرشماري سال 1390 : 2485 نفر
تلفن :
 فاكس :
پيش شماره :

سربرگ