دفتر امور شهري و شوراها
شهرستان اباده
شهر سورمق
شهردار : ميلاد احمدي
درجه شهرداري :1
سال تاسيس : 1384
جمعيت براساس سرشماري سال 1390 : 3458 نفر
تلفن : 2366300 - 2363250
فاكس : 2364400
پيش شماره : 0752
سربرگ