دفتر امور شهري و شوراها
شهرستان مرودشت
شهر سيدان
شهردار : ابوذر چراغي
درجه شهرداري : 5
سال تاسيس : 1377
جمعيت براساس سرشماري سال 1390 : 7563 نفر 
تلفن : 4222195 - 4222010
فاكس : 4222600
پيش شماره : 0729
سربرگ